28 Feb 2021  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 1 °C

Progressive principper & whistleblowere

Ti år efter Grevil

Progressive principper & whistleblowere

22. februar 2004 begyndte Ber­ling­ske Tidende at publi­cere de doku­men­ter, Frank Gre­vil læk­kede fra For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste, som påvi­ste at vores stats­mi­ni­ster løj Dan­mark med i Irak-krigen. Den parlamentariske venstrefløj, som den­gang var i oppo­si­tion, jub­lede. I dag sid­der de på rege­rings­mag­ten — hvor de gør alt hvad de kan for at glemme deres prin­cip­per, så de for­sat kan igno­rere NSA-afsløringerne.

Frank Grevil afsløringer skabte mediedønninger i Danmark og internationalt i årevis og havde store personlige konsekvenser. Her fra kortfilmen Being Frank.
FOTO: being-frank.com
1 af 1

Jeg sad skul­der mod skul­der med Villy Søvn­dal under ”rets­sa­gen” mod Frank Gre­vil. Villy var en ret stor offent­lig støtte for Frank i en svær tid. Det skal han have tak for – og dét kan ingen tage fra ham.  Han var også flink til at låne en fat­tig musi­ker som mig smø­ger. Tak Villy – jeg skylder.

Er jeg for hård ved jer? Bevis det! I sid­der på rege­rings­mag­ten og kunne med et knips med fin­grene begynde at tage debat­ten om over­våg­ning alvor­ligt.

Sam­ti­dig var det alle­rede den­gang klart, at en ikke helt lille side­ef­fekt for Søvn­dal var, at han fik chan­cen for at pro­fi­lere sig på Franks sag i medi­erne. Side­lø­bende med rets­sa­gen, for­fat­tede Frank og jeg (m.fl.) en ”Åben Opfor­dring til Whistle-Blowing” hvori vi efter­s­purgte at folk inden­for murene i mag­tens cen­trer skulle gøre hvad Frank havde gjort: Lække doku­men­ta­tion for, at vores ledere løj, bedrog, spin­nede m.m. for at hive Dan­mark med i kri­gen. Alle (bort­set fra en del jour­na­li­ster) vid­ste at det for­holdt sig sådan, men ét er hvad vi ved – noget andet er, hvad vi kan dokumentere.

Fol­ke­tings­po­li­ti­kere skrev under på beho­vet for civil ulydighed

Folk strøm­mede til for at blive medun­der­skri­vere på opfor­drin­gen, på trods af at så godt som ingen medier turde omtale den. Da jeg en efter­mid­dag tog den legen­da­ri­ske whistle-blower Daniel Ells­berg (kendt fra ”The Pen­ta­gon Papers”) med forbi Chri­sti­ans­borg, var Villy Søvn­dal (og Per­nille Frahm) ivrige efter at få chan­cen for at lægge loka­ler til et møde.

Vi sad i en times tid og slud­rede om løst og fast – Franks sag, den kata­stro­fale udvik­ling af situ­a­tio­nen i Irak, hvor for­fær­de­lig Bush, Blair og Fogh var. Til sidst i audi­en­sen smed jeg ”Opfor­drin­gen” på bor­det, og bad om (dvs: for­langte) at de skrev under. Jeg (og Dan) blev let­tere over­ra­skede over, at både Villy og Per­nille skrev under uden at tøve (da jeg kom hjem, lå der endda e-mails fra dem begge, hvori de bekræf­tede at de gerne ville stå som medun­der­skri­vere). Super.

Der­fra var det en smal sag at få stort set alt hvad der kan kravle og gå fra SF og Enheds­li­sten (og enkelte Radi­kale, Soci­al­de­mo­kra­ter og CD’ere) til  at skrive under på bre­vet — som jo rent fak­tisk opfor­drede folk til at bryde loven, i en god sags tje­ne­ste. Civil uly­dig­hed i en nød­de­skal. Jeg var fak­tisk impo­ne­ret! (og Frank og Dan ligeså)

Det hand­lede kun om at være i opposition

For lige at spole en smule til­bage – jeg tog til Irak som et ”men­ne­ske­skjold” i 2003, fordi jeg fik ondt i nak­ken af at sidde foran TV’et og ryste på hove­det af de idi­o­ter der fyldte sen­de­fla­den og 24/7 luk­kede ukri­tisk, magt­ven­ligt pro­pa­ganda ud. Efter min hjem­komst til Dan­mark, delte jeg ”scene” til demon­stra­tio­ner (KÆMPE demon­stra­tio­ner, mesten­dels igno­re­ret af medi­erne) over hele lan­det, med pro­fi­ler fra Enheds­li­sten, SF, Soci­al­de­mo­kra­terne og de Radi­kale. Flere af disse er siden gået hen og ble­vet mini­stre, ord­fø­rere, grup­pe­for­mænd. Alle talte ret klart: Kri­gen mod Irak var ikke en eller anden kos­misk fejl­ta­gelse – den var en for­bry­delse. Udført af folk der udmær­ket vid­ste hvad de fore­tog sig.

INGEN (bort­set fra en del jour­na­li­ster) tro­ede på at krigs­grund­la­get havde det fjer­ne­ste med mas­seø­de­læg­gel­se­vå­ben, Al-Qaida eller FN-resolutioner at gøre. Gre­vil var en mother-fucking helt – jor­dens salt, Dan­marks Rygrad. Flere af hans slags, som sæt­ter sand­hed, ret­fær­dig­hed, anstæn­dig før per­son­lig vin­ding. Sagde vi. Sagde de.

Det havde som sådan ikke noget med Irak at gøre – eller USA, for den sags skyld. Det var mere en sag om for­hol­det mel­lem beslut­nings­ta­gere og befolk­ning – herskere(mellemledere?) og under­såt­ter.  Er det okay at en rege­ring lyver så det dri­ver (for det VAR det de gjorde) for sin befolk­ning? Især om ting der så vid­træk­kende kon­se­kven­ser; mil­li­o­ner af døde og for­drevne, et helt land – og inter­na­tio­nal lov – i rui­ner. For ikke at nævne præcedens?

Nu her små 10 år efter, står det mig desværre ret klart, at det for langt de fle­stes ved­kom­mende var spil for gal­le­riet. Mange var pisse-ligeglade med sub­stan­sen; det var bare endnu en ”sag” hvor de kunne posi­tio­nere sig i for­hold det andet hold i politik-spillet. Rød Stue ræk­ker tunge af Blå Stue, og kal­der en gang imel­lem de andre grimme navne. Det er jo fint nok, at kunne høste sym­pati (og stem­mer) på en klar vin­der­sag. Anders Fogh, Bush og Che­ney VAR ret nemme at være imod når man fiser rundt og kal­der sig selv ”progressiv”.

Paral­lel­len til USA er slå­ende: her kom den ”pro­g­res­sive” Barack Obama til mag­ten i 2008, i kølvan­det på det der efter­føl­gende blev kåret til verdens bed­ste ”rek­la­me­kampagne” (lad lige dén sive ind!) – Change You Can Believe In.

Nu har ame­ri­ka­nerne så fået en Nobels Fredsprisvin­dende, for­fat­nings­rets­pro­fes­sor til præ­si­dent som TALER om en masse fan­ta­sti­ske ting: beskyt­telse af whistle-blowere, inter­na­tio­nal ret, social ret­fær­dig­hed osv, mens han afhol­der ugent­lige Ter­ror Tues­day møder, hvor han uden noget form for rets­sik­ker­hed (eller ret­ter­gang over­ho­ve­det) bestem­mer hvem der skal snig­myr­des. Han har (kraf­tigt!) eska­le­ret Bush’s ulov­lige dro­ne­kampagne, holdt hån­den over de ansvar­lige for tor­tur­kampag­ner, Irak-krigen, Finans­ma­fi­aen på Wall Street m.m. og ikke mindst har han sat turbo på NSA og dets part­ne­res glo­bale over­våg­nings­sy­stem og ind­ledt en uhørt krig mod whistle-blowere og journalistik.

Alt imens den engang så potente freds­be­væ­gelse sid­der i et hjørne og bil­der sig selv ind at det bety­der noget, at han i det mind­ste er god til at holde taler – i mod­sæt­ning den der van­vit­tige ”texan­ske” cow­boy der ikke engang kunne sige en sæt­ning uden at være pinlig.

Oppo­si­tio­nen har ikke læn­gere brug for at være i opposition

Her­hjemme, har piben – efter at Rød Stue er ryk­ket ind i rege­rings­kon­to­rerne — så san­de­lig også fået en anden lyd. I kølvan­det på Edward Snow­dens afslø­rin­ger, har der ikke lydt ét ene­ste pip fra folk i vores rege­rings­par­tier – de selv samme par­tier (og mange af de selv­samme per­so­ner) som stod i KØ for at skrive under på Frank Gre­vil og under­teg­ne­des ”Åbne Opfor­dring til Whistle-Blowing”. Ingen reak­tion på afslø­rin­ger som tyde­lig­vis er en bombe under hele fore­stil­lin­gen om at vi som sam­fund beken­der os til demo­krati og rets­stats­prin­cip­per. Hvis det ikke var klart, at Dan­mark er impli­ce­ret i NSA-skandalen før, så blev det meget klart, daInfor­ma­tion i januar kunne doku­men­tere, at NSA spio­ne­rede mod kli­ma­top­mø­det i Køben­havn. Ikke en mis­lyd fra de poli­ti­kere der skal fore­stille at vare­tage vores inter­es­ser. Beva­res, folk fra Enheds­li­sten stil­ler et par spørgs­mål i ny og næ – men dra­ger ALDRIG noget der min­der om en konklusion.

For nu at skære det helt ud i pap: I novem­ber skrev jeg (sam­men med en række pro­mi­nente ame­ri­kan­ske whistle-blowere, bl.a. Ells­berg) en NY ”Åben Opfor­dring til Whistle-Blowing – efter Snow­den) som blev trykt i en lang række vest­lige medier (her­hjemme, i Infor­ma­tion). Inden publi­ce­ring, bad jeg en række dan­ske fol­ke­tings­med­lem­mer om at skrive under; ikke én havde mod til det – ikke en ene­ste! (den ene­ste der havde nos­ser nok til over­ho­ve­det at svare nej tak, var såmænd Mogens Lyk­ke­toft, som uddy­bede, at det nok ikke var for­e­ne­ligt med hans rolle som for­mand for folketinget)

SF, Soci­al­de­mo­kra­tiet, De Radi­kale: kunne ikke være mere ligeg­lade med, at NSAmed aktiv bistand fra vores egne efter­ret­ning­s­tje­ne­ster (look­ing at you, FE’s T-sektion) ulov­ligt spio­ne­rer mod dan­ske stats­bor­gere, på dansk jord. Som påvist afInfor­ma­tion altså også mod Kli­ma­top­mø­det (det var helt sik­kert på grund af ter­r­o­risme, right?) – og mon ikke det vil vise sig at alt dette sta­dig kun er top­pen af isb­jer­get? Er der en jurist blandt læserne, der lige kan minde os om hvilke (tunge!) para­graf­fer i straf­fe­loven det er der burde komme i anven­delse i en sådan situation?

Snow­den selv, udtalte i mit inter­view med ham for­le­den:

”Når dan­ske myn­dig­he­der hæv­der, at de ”måske” ind­sam­ler oplys­nin­ger, der sva­rer til, hvad der blev afslø­ret i Norge og giver det videre til NSA – så taler de om ét spe­ci­fikt pro­gram. Dette er kun en brøk­del af de sig­na­ler [efter­ret­nin­ger, red.],NSA ser på fra Dan­mark. Sam­let set taler vi om mil­li­o­ner og atter mil­li­o­ner efter­ret­nin­ger hver eneste dag.

Hvis sand­he­den skal frem, er bor­gere nødt til at bede deres rege­rin­ger om at offent­lig­gøre, hvor store mæng­der data, der med over­læg bli­ver vide­re­gi­vet tilNSA under alle pro­gram­merne, ikke kun dem, som jour­na­li­ster alle­rede har afslø­ret – og den dan­ske rege­ring ville være nødt til at under­søge, hvor stor en del af dens bor­ge­res kom­mu­ni­ka­tion pas­se­rer gen­nem NSAs syste­mer på ver­dens­plan, ikke bare inden­for lan­dets egne grænser.”

Men det hele rager dem en fjer – fordi DE sid­der ved fadet nu; og dét er det ene­ste de bekym­rer sig om. Poli­tik­ken, prin­cip­perne, etik­ken er bare ”brands” de maler sig med – en feel-good for­nem­melse der kan sig­na­lere at: Fy for fan­den – vi er ikke sådan nogle slemme sata­ner som de bor­ger­lige. Vi er jo de gode. (For en god ordens skyld: nej, intet af det fore­gå­ende skal læses som et for­svar for Fogh og Co. Fogh burde stil­les for en dom­mer, sam­men med andre ledende skik­kel­ser i den dan­ske del­ta­gelse i Irak-krigen).

Er I vir­ke­lig så ligeg­lade, som det ser ud til?

Er jeg for hård ved Jer, kære ”pro­g­res­sive”? Bevis det tak – I sid­der på rege­rings­mag­ten (lidt endnu i hvert fald) – og kunne med et knips med fin­grene, begynde at tage debat­ten om over­våg­ning alvor­ligt – I ved… lige­som I ville gøre, hvis det var Blå Stue der sad i regeringskontorerne.

Begynd med at svare på disse spørgs­mål, i fuld offent­lig­hed, uden ord­lege og røgslør:

 1. Hvor meget af dan­sker­nes kom­mu­ni­ka­tion har uden­land­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster adgang til? 90%? 100%?
 2. Hvem i de dan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster hjæl­per til med det?
 3. Er det ikke VILDT ulov­ligt? Hvor mange års fængsel står man til, hvis man hjæl­per en frem­med magts efter­ret­ning­s­tje­ne­ste med at over­våge dan­skere, på dansk jord?
 4. Hvem I FE stod for at hjælpe med spio­nage mod Kli­ma­top­mø­det i Købehavn?
 5. Hvil­ken ansvar­lig mini­ster sagde god for planerne?
 6. Hvor­når star­ter rigsretssagen?
 7. Har dan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster med­vir­ket til regi­stre­ring af lov­lig poli­tisk virk­som­hed? Altså.. IGEN.. nu her i de sene­ste 10–12 år?
 8. Har de vide­re­gi­vet den slags infor­ma­tion til frem­mede lan­des efterretningstjenester?
 9. Har dan­ske efter­ret­ning­s­tje­ne­ster med­vir­ket til drab på per­so­ner i udlan­det, i lande som Dan­mark ikke er i krig med? (say.. Mor­ten Storm?)
 10. Er med­del­ag­tig­hed til mord, ikke en for­bry­delse under dansk– og inter­na­tio­nal ret? Hvem i PET var ansvar­lig, og hvor mange års fængsel står han/hun/de til?
 11. Er I vir­ke­lig så pisse-ligeglade som det ser ud til?

Og Gre­vil? Han har afso­net sin fængsels­straf og bor nu i udlan­det, hvor­fra han kan se poli­ti­kere og medier i Dan­mark lade som om alting er i den skøn­ne­ste orden, mens de for­sæt­ter opfø­rel­sen af deres Rød Stue/Blå Stue demokrati-karikatur. Jeg ville nu ønske, at der var nogle i fol­ke­tin­get (og nogle jour­na­li­ster) der havde lært noget af ham og hans afslø­rin­ger — andet end at holde med sit eget hold, og lukke øjnene for virkeligheden.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. feb. 2014 - 20:03   22. feb. 2014 - 20:40

Kronik

af Peter Kofod/DenFri
Peter Kofod
 • Peter Kofod er en dansk webaktivist, musiker og skribent.
 • Han er manden bag det første danske interview med den verdenskendte whistlebloweren Edward Snowden, som blev offentliggjort på den uafhængige nyhedssite DenFri.
 • Han har tidligere været en del af fredsbevægelsen omkring Irak-krigen og var også sammen med en række internationale whistleblowere medunderskriver på et åbent brev om overvågning, der blev bragt i aviser verden over, herhjemme i Information.

>> LÆS PETER KOFODS INTERVIEW MED EDWARD SNOWDEN HER

>> LÆS MERE PÅ PETER KOFODS BLOG HER