25 Feb 2021  

KBH: Spredte skyer, 5 °C

Vild natur er kommet på finansloven

Aftale sikrer 75.000 hektarer urørt skov

Vild natur er kommet på finansloven

Dyr og planter skal have lov til at vokse frit uden at blive sprøjtet. Ny aftale afsætter 888 millioner kroner i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark.

Et helt nyt biodiversitetsråd skal være naturens vagthund over for skiftende regeringer.
FOTO: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
1 af 1

Danmark får nu tusindvis af hektarer med mere vild natur.

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er som en del af finanslovsaftalen blevet enige om en natur- og biodiversitetspakke, der skal sikre mere vild natur og mere urørt skov.

Pakken kommer til at gøre en forskel for dansk natur og biodiversitet. Regeringen har lyttet til vores og forskernes anbefalinger om at udlægge langt mere urørt skov.
Bo Øksnebjerg, WWF Verdensnaturfonden

I aftalepakken afsættes der 888 millioner kroner i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. Den konkrete udmøntning aftales senere. 

Aftalepartierne prioritere udlæg af urørt skov, nye naturnationalparker og en strategi for forvaltning af truede arter. Med de afsatte midler vil det være muligt at nå op på et samlet udlæg af knap 75.000 hektar urørt skov og etablering af 15 naturnationalparker.

Ligeledes afsættes 10 millioner kroner til forbedring af havmiljøet. Rammen prioriteres til indsatser i Øresund som eksempelvis genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber med videre.

Grønne jubler

Mere urørt natur vækker glæde hos grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Verdensnaturfonden.

– Jeg er simpelthen så glad for den her aftale, som virkelig vil gøre en stor forskel for vores trængte natur. Det er et kvantespring for naturbeskyttelsen i Danmark, siger præsident hos Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening har med kampagnen Natur Nok? indsamlet mere end 50.000 underskrifter for mere vild natur. Underskrifterne blev overrakt til Folketingets partier under de netop afsluttede finanslovsforhandlinger.

De nye naturparker skal give naturen lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der skal udsættes store græssende dyr, der skal være med til at sikre bedre livsbetingelser for en række andre arter af dyr, planter og svampe og dermed bidrage til at forbedre biodiversiteten i naturnationalparkerne. Naturnationalparkerne skal etableres på statslige arealer og friholdes fra skov- og landbrugsproduktion.

– Pakken kommer til at gøre en forskel for dansk natur og biodiversitet. Regeringen har lyttet til vores og forskernes anbefalinger om at udlægge langt mere urørt skov samt etablere store, sammenhængende naturområder med græssende dyr. Det er virkelig et stort positivt skridt for dansk natur, som danskerne også kommer til at kunne mærke, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Friluftsrådet håber på, at flere nationalparker vil få flere danskere ud i naturen.

– Det er vigtigt, at folk fortsat kan bruge naturen på forskellige måder og dyrke friluftsaktiviteter dér, hvor de bor. Flest mulig skal have glæde af den rigere og vildere natur, vi får med denne aftale. Vi glæder os til at indgå i arbejdet med at udvikle naturen og friluftslivet på nationalt plan, men også ude lokalt, hvor naturen bruges af tusindvis foreninger og mennesker, der elsker friluftslivet, siger Friluftsrådets formand, Niels-Christian Levin Hansen.

Nyt råd skal rådgive Folketinget

Med aftalen oprettes også et biodiversitetsråd, der skal rådgive Folketinget om naturen. Hertil er der afsat fire millioner kroner årligt i 2021-2024. 

Samtidig er partierne bag aftalen enige om at gennemgå den eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet i Danmark og overveje ny lovgivning, der skal sikre "klare rammer for den fortsatte udvikling af naturen og biodiversiteten i Danmark".

Danmarks Naturfredningsforening håber, at arbejdet vil ende ud med en ny biodiversitetslov, som skal sikre varig og effektiv beskyttelse af naturen og sætte konkrete mål for, hvor meget natur og strengt beskyttet natur der skal være i Danmark.

– Naturen reddes ikke alene af 15 naturnationalparker og mere urørt skov. Naturen har brug for sin helt egen redningsplan og lov, som udstikker nogle meget klare målsætninger for, hvor meget natur vi skal have i Danmark. Der håber vi, at denne her flotte aftale vil være et skridt på vejen mod det, siger Maria Reumert Gjerding.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


07. dec. 2020 - 16:59   08. dec. 2020 - 12:05

Finanslov 2021

ml@arbejderen.dk
Aftale om finanslov 2021

Søndag den 6. december indgik regeringen en aftale om finansloven for 2021 med Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet. Aftalens hovedpunkter er:

 • Der afsættes 425 millioner kroner i 2021, 450 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 samt 500 millioner kroner årligt fra 2024 og fremover til at sikre højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. Målet er 1000 ekstra ansatte i ældreplejen. Kommunerne får penge til at ansætte en person, hvis de sender en ufaglært ansat i ældreplejen i uddannelse.
 • Indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutionerne fremrykkes fra 2025 til 2024. På kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal der være en pædagogisk personale per tre børn i vuggestuer og en pædagogisk personale per seks børn i børnehaver. 
 • Den eksisterende forsøgsordning med gratis psykologbehandling til unge med depression og angst gøres permanent og udvides, så den omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år. 
 • Der afsættes 30 millioner kroner i 2021, som kommunerne kan søge til at ansætte en borgerrådgiver. Der afsættes fem millioner kroner til afvikling af sagspuljen i Ankestyrelsen, og rådgivningen til ofre for seksuelle overgreb styrkes.
 • Der afsættes 16 millioner kroner til en forsøgsordning, hvor mennesker med handicap, der bor på bosteder, kan få hjælp til ledsagelse til aktiviteter udenfor hjemmet.
 • Der afsættes 10 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til at styrke Arbejdstilsynets indsats i forhold til sexchikane og psykisk arbejdsmiljø.
 • Der er afsat samlet set 1,7 milliarder kroner i perioden 2021-2024 til at styrke ungdomsuddannelserne. Gymnasierne får 220 millioner kroner årligt, mens social- og sundhedsuddannelserne får 80 millioner kroner årligt og de øvrige erhvervsuddannelser andre 80 millioner kroner. Den Forberedende Grunduddannelse, FGU, får samlet set tilført 120 millioner i 2021 og 2022.
 • Forligspartierne vil løfte kulturen, især for børn og unge, med 325 millioner kroner fra 2021-2024. Blandt de forskellige initiativer er også en forundersøgelse af styrket forskning og formidling af Danmarks kolonihistorie. 
 • De bebudede nedskæringer på DR i 2022 og 2023 annulleres. Der tilføres 120 millioner kroner i 2022 og 260 millioner kroner i 2023 til DR.
 • Der er afsat 888 millioner kroner fra 2021-2024 til en natur- og biodiversitetspakke, som blandt andet skal sikre mere urørt skov, flere naturnationalparker og en strategi for sikring af truede arter.
 • Der bliver afsat 630 millioner kroner frem mod 2025 til at starte arbejdet med oprensning af de store generationsforureninger. I første omgang prioriteres forureningerne ved Himmark Strand, Kærgård Klitplantage, det tidligere Grindstedværket, Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund.
 • Der er 100 millioner kroner til klimabistand til verdens fattigste lande i 2021.
 • Derudover er der en række enkeltstående bevillinger i finanslovsaftalen til institutioner, organisationer og initiativer. Blandt andet bliver skoleskibet Georg Stage sikret en bevilling til at gennemføre to årlige togter. Den stod de ellers til at miste i regeringens forslag til finanslov. KVINFO's Videnscenter får en ekstra bevilling på fire millioner kroner årligt, mediet Danwatch, der holder øje med danske virksomheders internationale ageren, får fire millioner kroner årligt de næste to år, og der afsættes en reserve på 40 millioner kroner i 2021 til at dække udgifterne for op mod 500 kvoteflygtninge.

Kilde: Aftale om finansloven for 2021