09 Jul 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

"Vi kræver stadig retfærdighed"

Fyret fra Teknik og Miljø i Aarhus

"Vi kræver stadig retfærdighed"

For en måned siden offentliggjorde Kammeradvokaten en undersøgelse af 21 personalesager i Aarhus Kommune. Rapporten var den foreløbige kulmination på "skandalesagen i Aarhus", men de undersøgte er langtfra tilfredse

Brian Sten Larsen blev fyret i 2012 efter at have været ansat 26 år i Aarhus Kommune, heraf 19 år som tjenestemand. Han er en af dem, som får delvist ret i den rapport, som nu er udarbejdet. Men han får ingen erstatning. Hans sag er nemlig forældet.
FOTO: PN
1 af 1

Fire tidligere ansatte i Aarhus Kommune skal have erstatning for uberettiget afskedigelse. Syv tidligere ansatte skal have beklagelser for, at de er blevet krænket. To sager om afskedigelser er forældede, men ville sandsynligvis have udløst udbetaling af erstatninger.

Vi får ret et stykke hen ad vejen. Det viser Kammeradvokatens forskellige konklusioner. Men vi får ikke den retfærdighed, vi er gået efter at få. 
Brian Sten Larsen

Det er nogle af konklusionerne i den undersøgelse, som var bestilt af Aarhus Byråd og blev offentliggjort den 9. april.

Undersøgelsen omhandler 21 personalesager i kommunens afdeling for Teknik og Miljø og er udarbejdet af Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten. Rapporten var den foreløbige kulmination på "skandalesagen i Aarhus", som startede i oktober 2016, da Århus Stiftstidende begyndte at afdække en række uregelmæssigheder i kommunens tekniske forvaltning.

I en række artikler afslørede avisen ulovligheder, bestikkelse, nepotisme og en syg arbejdskultur med mobning, forfølgelse og i sidste ende fyringer. Artiklerne førte blandt andet til, at en forvaltninschef blev bortvist og meldt til politiet, direktøren for Teknik og Miljø blev fyret, og der blev givet en række påtaler til forskellige ledere.

I juni sidste år besluttede Aarhus Byråd efter en langstrakt proces, hvor flertallet i lang tid havde afvist, at der var noget at komme efter, at en række fyringer i byens afdeling for Teknik og Miljø skulle revurderes. Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten blev hyret til at lave en undersøgelse, som skulle omfatte tidligere eller nuværende kommunalt ansatte, som følte sig dårligt behandlet. 

>> LÆS OGSÅ: Svindel, systemmobning og fyringer

Sagen som ikke vil dø

Byrådet håbede, at de med undersøgelsen kunne skabe ro om den efterhånden berygtede sag, men det er langt fra sket.

– Nej, sagen er ikke slut, siger Brian Sten Larsen, da Arbejderen møder ham præcis en måned efter, at undersøgelsen blev offentliggjort.

Sagen har medført, at chefer er blevet fyret. Nogle har fået fratrædelser i millionklassen, og så kaster man fra 15.000 og op til 50.000 kroner til os, som blev usagligt fyret. 
Brian Sten Larsen

Han er talsmand for en gruppe på 12 tidligere ansatte i Aarhus Kommune, som har støttet hinanden i at få sagen helt belyst. Og han beskriver den gennemgående følelse i gruppen ovenpå rapporten som "frustration"

– Vi får ret et stykke hen ad vejen. Det viser Kammeradvokatens forskellige konklusioner. Men vi får ikke den retfærdighed, vi er gået efter at få. Og så er der mange mangler i Kammeradvokatens rapport, siger han.

Brian Sten Larsen peger blandt andet på, at rapporten ikke opfylder kommissoriet om også at sætte fokus på det psyiske arbejdsmiljø, hvor der foregik trusler, chikane og systematisk mobning.

Dertil kommer, at rapporten lægger op til ret små erstatninger til de forurettede – og ingen bliver tilbudt genansættelse, selv om det klart fremgår, at der er tale om usaglige fyringer

– Vi har fået ret i nu syv rapporter. Sagen har medført, at chefer er blevet fyret, og ledere har fået sanktioner. Nogle af disse ledere har fået fratrædelser i millionklassen, og så kaster man fra 15.000 og op til 50.000 kroner til os, som blev usagligt fyret. 

– Eksempelvis fik direktøren i Teknik og Miljø, Erik Jespersen, i alt 2,1 millioner ved sin fratrædelse. Han blev fyret på grund af manglende tillid fra kommunen på grund af den her sag, forklarer Brian Sten Larsen.

– Vi, som blev fyret, har gjort kommunen en stor tjeneste ved at gøre opmærksom på de alvorlige problemer, der var i Teknik og Miljø. Fakta er, at vi forgæves prøvede at kontakte ledende politikere om problemerne, men vi blev ikke hørt. Og det er os, som bliver straffet. 

– Derfor er denne sag ikke slut. Vi forlanger retfærdighed og anerkendelse for vores indsats, understreger Brian Sten Larsen.

Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokatens har undersøgt 21 personalesager. Fælles for de 21 er, at de alle mener, at de er blevet fyret, degraderet eller på andre måder har oplevet sanktioner på fordrejede og fejlagtige grundlag.

I ni af sagerne vurderer Kammeradvokaten, at kommunen ikke bør gøre yderligere. Det sætter Brian Sten Larsen dog også  spørgsmålstegn ved.

– Her siger Kammeradvokaten, at der er problemer med bevisbyrden. Men hvis man ser på sammenlignelige sager, kan man godt se, at de ni ikke er blevet behandlet efter reglerne i kommunen.

Forældet sag

Brian Sten Larsen blev selv fyret i 2012. På dette tidspunkt havde han været ansat i 26 år i Aarhus Kommune, heraf 19 år som tjenestemand. Den officielle fyringsgrund var sygdom, men selv er han ikke i tvivl om, at det skete, fordi han var med til at afsløre en række uregelmæssigheder i Teknik og Miljø.

Han opdager blandt andet, at hans chef, Claus Pedersen, omgik kommunens indkøbspolitik og svindlede med tøjindkøb og leje af maskiner, ligesom opgaver ikke blev sendt i udbud. 

Brian Sten Larsen er en af dem, som får delvist ret i den rapport, som nu er udarbejdet. Men han får ingen erstatning. Hans sag er nemlig forældet. Kommunen har dog nu bedt Ankestyrelsen om tilladelse til alligevel at udbetale erstatning, og det mener han er helt rimeligt.

– Det er jo ikke mig, men Aarhus Kommune, som er skyld i, at sagen er forældet, og at spillereglerne ikke er overholdt, siger Brian Sten Larsen, som har mistet mange penge på grund af den usaglige fyring.

– Jeg var jo tjenestemand, og hvis kommun en havde fulgt reglerne, ville jeg i forbindelse med min sygdom kunne være blevet omplaceret i et flexjob efter den gamle ordning, forklarer han.

Byråd skal tage stilling til genansættelse

Efter at Kameradvokatens undersøgelse er blevet offentliggjort, har Enhedslisten i byrådet stillet forslag om, at de fyrede skal have tilbud om genansættelse.

– Vores forslag om genansættelse gælder de mennesker, som Kammeradvokaten vurderer, er blevet urimeligt afskediget. Også dem hvis sager, Kammeradvokaten vurderer, er forældede. På den måde kan vi starte det hele forfra og indlede fratrædelsesforløb, med de, der ønsker det. På den måde har kommunen ret til at give dem penge, og så vil vi have et lovgrundlag for at behandle de her mennesker ordentligt, sagde Enhedslistens byrådsmedlem Keld Hvalsø  op til behandlingen i byrådet.

Men i byrådet vandt forslaget ikke genklang. Her blev der argumenteret med, at byrådet ifølge Kammeradvokaten ikke lovligt kan udbetale større godtgørelser, end der er praksis for.

– Vi tager Kammeradvokatens anbefalinger til efterretning og følger dem. Vi har søgt den højeste juridiske ekspertise. Vi påtager os hver især et ansvar, hvis vi ikke følger den juridiske rådgivning, lød det fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) på byrådsmødet.

– Det er tydeligt, at nu går byrådet efter at få sagen lukket. Den nye tekniske rådmand, Bünyamin Simsek (V), trækker nu også i land i forhold til, hvad han sagde før valget, vurderer Brian Sten Larsen.

Arbejdet skal gøres færdigt

Enhedslistens forslag er nu til behandling i byrådets tekniske udvalg, inden det igen kommer tilbage på byrådets dagsorden. Gruppen af fyrede fra Teknik og Miljø har haft foretræde for udvalget. De fyrede har også fremsendt et notat, hvor de gennemgår de mangler, som de samlet som gruppe vil pege på, og de mangler, som de hver især ser i deres egen sag. I notatet skriver de blandt andet:

Man kæmper og kæmper, for sin værdighed, sit arbejde, kollegerne, arbejdsmiljøet og sit helbred, men man kunne lige så godt være anbragt i en spændetrøje.
Klager nummer 13

"Kammeradvokatens (KA) rapport beskriver ikke den grove mobning og brutale ledelse, som de fyrede under grundige interviews fortalte KA om. Det er åbenbart viden, som kommunen ikke skal have, og som kommunen ellers havde aftalt i kontrakten og kommissoriet med KA.... Hvorfor beskriver KA ikke de grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven som foregik i afdelingen?"

– I gruppen af fyrede fra Teknik og Miljø mener vi, at kommunen og byrådet skal gøre arbejdet færdigt. Rapporten lever ikke op til, hvad Aarhus Kommune har bestilt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Vi mener, at byrådet enten skal bede Kammeradvokaten om at gøre arbejdet færdigt eller overdrage opgaven til andre, forklarer Brian Sten Larsen.

Notatet til Teknisk Udvalg viser da også tydeligt, at adskillige af de 21, som har fået undersøgt deres sager, stadig føler sig meget forurettet.

Klager nummer 19 skriver således i notatet: 

"Jeg er meget forundret over KA’s konklusioner, der er renset for enhver stillingtagen til det psykiske pres jeg var under da jeg blev mobbet af min ledelse. Trods utallige eksempler fremsat under mine 3 interview med KA, konkluderer KA uden at nævne mine eksempler, at jeg ikke har været udsat for chikane."

Klager nummer 14 skriver:

"I forbindelse med KA's rapport er der udeladt de dokumenterede ting, jeg leverede og hvordan EY rapporten spillede en stor rolle for min fyring. Man har taget ledelsens ord for sandhed, trods mine fremlagte beviser. Ledelsen har ikke kunnet bevise noget, da de sjovt nok ikke har overholdt notatpligten. Alt hvad jeg blev udsat for af mobning og ledelsessvigt, er ikke medtaget i rapporten."

Og klager nummer 13 skriver:

"Man kæmper og kæmper, for sin værdighed, sit arbejde, kollegerne, arbejdsmiljøet og sit helbred, men man kunne lige så godt være anbragt i en spændetrøje, for lige meget hvor hårdt man kæmper, så slipper man aldrig ud af den klemme, som Claus Pedersen med hjælp fra sine løjtnanter fik anbragt en i. Ingen lytter, ingen reagerer. Tværtimod. Lad os komme af med denne besværlige person, lad os få lagt låg på, så vi kan komme videre. Systemet skal bestå med mindst mulige ridser i lakken. Det er den følelse, man på nuværende tidspunkt stadig står tilbage med."

HK kræver genforhandling

HK Kommunal i Østjylland er den eneste fagforening, som har krævet, at få to fyringssager genoptaget, efter at Kammeradvokatens undersøgelse er blevet offentliggjort.

Vi har beviser på, at der er blevet løjet direkte over for os. Det er meget problematisk i forhold til Aarhus Kommunes troværdighed.
Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal i Østjylland

– Vi havde syv medlemmer med i Statsadvokatens undersøgelse. Og i to af sagerne bliver det konkluderet, at de er blevet uberettiget afskediget. Vi har bedt om en genforhandling i de to tilfælde på baggrund af, at rapporten beviser, at kommunen har tilbageholdt væsentlige oplysninger fra os. Det har kommunen i første omgang afvist, men nu har vi en aftale om et møde den 22. maj, så vi vi se, siger Hans-Henrik Hansen, som er formand for den kommunale HK-afdeling, til Arbejderen. 

Han forklarer, at fagforeningen har oplevet flere eksempler på, at oplysninger er blevet tilbageholdt.

– I byrådet er der eksempelvis blevet refereret til, at ingen fagforeninger har ønsket en undersøgelse af fyringerne i Teknik og Miljø. Men det har vi gjort. Man kan bare undre sig over, at kommunen ikke har nogen papirer fra det møde, som blev afholdt, når der er noget, som hedder notatpligt.

Hans-Henrik Hansen er også næstformand i Den Kommunale Fællesrepræsentation, DKF, som er en paraplyorganisation for de kommunale fagforeninger i Aarhus. Her har han bedt om at få rapporten fra Kammeradvokaten på dagsordenen på det næste møde.

– DKF har indgået en aftale med kommunen om, at man forsøger at omplacere folk, hvis de skal afskediges. I en af vores sager, kan vi se, at kommunen er gået bevidst efter at omgå denne aftale. Vi har beviser på, at der er blevet løjet direkte over for os, da vi var til møde om sagen. Det er meget problematisk i forhold til Aarhus Kommunes troværdighed, siger han og tilføjer:

– Det er en kompleks sag. Det, som er foregået, er meget usmageligt. Vi må i DKF diskutere, hvordan vi forholder os til, at kommunen kan løbe fra indgåede aftaler. Det belaster i den grad både tillid og troværdighed, lyder det fra den kommunale HK-formand.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


18. maj. 2018 - 07:00   18. maj. 2018 - 07:10

Aarhus

bi@arbejderen.dk
Skandalesagen i Aarhus
  • Onsdag den 21. juni 2017 besluttede Aarhus Byråd, at en række fyringer, som er sket over en årrække i byens afdeling for Teknik og Miljø, skulle revurderes. Tidligere eller nuværende ansatte blev opfordret til at henvende sig med deres sager til borgmesterens afdeling inden 9. august 2017.

  • Undersøgelsen blev gennemført af Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten og kom til at omfatte 21 personalesager og blev offentliggjort den 9. april 2018. I rapporten konkluderes, at fire tidligere ansatte i Aarhus Kommune skal have erstatning for uberettiget afskedigelse, syv tidligere ansatte skal have beklagelser for, at de er blevet krænket og to sager om afskedigelser er forældede, men ville sandsynligvis have udløst udbetaling af erstatninger.

  • Det usædvanlige skridt var kulminationen på et langt forløb, som startede i oktober 2016, da Århus Stiftstidende begyndte at afdække en række uregelmæssigheder i Center for Byens Anvendelse under kommunens tekniske forvaltning. Serien bygger blandt andet på en omfattende aktindsigt, regnskabsmateriale og en stribe interviews med tidligere og nuværende ledere og ansatte i Natur og Vejservice, i Teknik og Miljø og i Center for Byens Anvendelse.

  • Den omfattende pressedækning har ført til, at Aarhus Kommune har fået udarbejdet to rapporter af revisionsfirmaet Ernest & Young.

  • Den første rapport, som kom i marts 2017, afdækkede forholdene i Center for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice under forvaltningschef Claus Pedersens ledelse. Rapporten førte blandt andet til, at Claus Pedersen blev bortvist uden løn og anmeldt til politiet for ulovligheder i form af at have modtaget bestikkelse til sin badmintonklub fra leverandører af maskiner til Aarhus Kommune og for private indkøb på kommunens betalingskort.

  • Den anden rapport, som udkom i juni 2017, skulle afdække hvorvidt borgmester, rådmand, økonomichef og HR-chef har været vidende om de kritisable forhold i Center for Byens Anvendelse inden november 2015. Denne rapport førte blandt andet til, at direktøren for Teknik og Miljø, Erik Jespersen, blev fyret og der blev givet en række påtaler. Efterfølgende er også centerchefen for Miljø og Energi, Claus Nickelsen, blevet afskediget. Borgmesteren og rådmanden blev frikendt.
  • Læs hele dækningen i Århus Stiftstidende her