20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, dis, 11 °C

Mere øremærket forældreorlov til mænd fremmer ligestilling

Når mænd holder forældreorlov

Mere øremærket forældreorlov til mænd fremmer ligestilling

Når mænd holder forældreorlov, fremmer det ligestilling, og det er også godt for løn og karriere. Derfor foreslår Kommunistisk Partis kvindegruppe mere øremærket barsel til fædre.

FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Længden af mænds barsel og forældreorlov har ifølge forskningen stor indflydelse på ligestillingen mellem kønnene. Alligevel er der i Danmark stor forskel på, hvor meget barsel og forældreorlov mødre og fædre tager.

Det er ofte kvinderne, som stiller sig til rådighed, når der skal passes syge børn og andre omsorgsopgaver, som falder i arbejdstiden. Det kan efterfølgende ses på kvindernes løn og pensionsopsparing.
Jette Gnudtzmann, KP's kvindegruppe

Ifølge Danmarks Statistik tog mødrene i 2018 i gennemsnit 273,9 dage, mens gennemsnittet for fædre var på 31,9 dage.

De fleste fædre tager den 14-dages fædreorlov, som er øremærket til dem. Herefter tager de fleste fædre ingen eller kun få ugers forældreorlov, til trods for at fædre længe har haft ret til meget mere. Fædrene fik således allerede fra 1984 mulighed for at dele 12 ugers forældreorlov med moren, og forældrene kan i dag dele helt op til 32 ugers forældreorlov.

Syddansk Universitet udgav i januar sidste år en undersøgelse, der viste, hvordan ekstra forældreorlov har betydning for ikke alene barnets udvikling, men også påvirker forholdet i hjemmet og på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med forskere fra Oxford Research.

I undersøgelsen deltog 1298 fædre og 508 mødre, og forskerholdet undersøgte blandt andet, hvor tilfredse de var med den måde, forældreorloven blev fordelt på mellem forældrene.

Tilfredshed med orlovens længde

Resultatet viste, at jo længere orlov fædrene havde holdt, jo mere tilfredse var begge forældre med fordelingen af orloven.

Blandt de fædre, som kun havde holdt nul eller en uges orlov, var 68 procent tilfredse med fordelingen. Tallet vokser støt med voksende antal uger, som fædrene har haft, og 90 procent af dem, som havde haft mere end otte uger, var tilfredse med fordelingen.

Blandt mødrene var 76 procent tilfredse med fordelingen, hvor manden maksimalt havde taget en uge, og 92 procent var tilfredse, når fædrene havde taget mere end otte uger.

Undersøgelsen forholdt sig også til, om længden af fædrenes orlov havde indvirkning på, hvordan rollefordelingen var i forhold til husarbejdet, og hvem der blev hjemme på barnets første sygedag.

Det viste sig, at når fædre tager tre ugers barselsorlov eller mere, tager de også mere del i husarbejdet, og de bliver oftere hjemme på barnets første sygedag.

Indflydelse på løn og karriere

Forskerholdet spurgte forældrene, hvilken betydning forældreorloven havde haft for karrieren.

Langt de fleste, nemlig 89 procent mænd og 81 procent kvinder, mente ikke, at orloven havde haft nogen betydning. 

Samtidigt oplevede de fædre og mødre, der mente, at orloven havde en betydning, denne betydning helt forskelligt. Otte procent af mændene mod tre procent af kvinderne mente således, at orloven havde haft positiv betydning, mens kun tre procent af mændene og hele 16 procent af kvinderne mente, at orloven havde haft negativ betydning for karrieren.

Forskerne spurgte også forældrene, hvilken indflydelse de mente, at forældreorloven havde på deres løn.

73 procent af mændene og 59 procent af kvinderne mente, at forældreorloven ingen indvirkning havde haft på deres lønudvikling. Fem procent af mændene mente, at orloven havde haft en positiv effekt, og ligeledes fem procent af mændene mente, at den havde haft en negativ effekt. Blandt kvinderne mente én procent, at orloven havde haft en positiv effekt, mens 19 procent mente, at den havde haft en negativ effekt.

Forældrenes udsagn er helt i tråd med en undersøgelse fra 2017, som cand.scient.soc. Signe Hald Andersen lavede for Rockwool Fonden. Undersøgelsen viste, at når far øgede sin forældreorlov med en uge, kunne mor tjene op til 14.000 mere om året, uden at den ekstra uge til far påvirkede hans løn.

Kommunisterne vil øremærke mere barsel til mænd

Kommunistisk Partis kvindegruppe har udarbejdet et diskussionsoplæg, som skal genrejse kvindekampen på et klassegrundlag.

Arbejderen har talt med Jette Gnudtzmann, som er 48 år, kontorassistent, mor til to piger og med i kvindegruppen, om, hvordan de kommunistiske kvinder forholder sig til, at kvinderne stadigvæk tager næsten ni gange mere barsels- og forældreorlov end fædrene.

– Vi har i Kommunistisk Partis kvindegruppe foreslået, at vi her og nu rejser kravet om tre måneders øremærket barsel til fædrene. Vi har også stillet andre forslag, som skal øge ligestillingen og sikre omsorgen for børnene, for eksempel indførelse af flere forældreomsorgsdage, fortæller Jette Gnudtzmann og fortsætter: 

– Samfundet stiller i dagens Danmark samme krav og forventninger til mænd og kvinder om at stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Men samtidigt er det ofte også underforstået, at det er kvinderne, som stiller sig til rådighed, når der skal passes syge børn og andre omsorgsopgaver, som falder i arbejdstiden. Det kan efterfølgende ses på kvindernes løn og pensionsopsparing, at hun har været nødt til at tage fri.

– Dertil kommer, at kvinderne, som for manges vedkommende er ansat inden for det offentlige, på arbejdspladsen er ramt af et opskruet arbejdstempo efter mange års nedskæringspolitik. Og endelig har kvinderne ikke opnået ligeløn.

Jette Gnudtzmann er ikke i tvivl om, at tre måneders øremærket barsel til fædrene vil medvirke til, at der kan blive mere ligestilling mellem kønnene. Hun mener, at det vil fordele hjemmets opgaver mere ligeligt på begge forældre, så kvinden ikke skal straffes for at påtage sig dem.

– Det vil også være med til at gøre det mere forventeligt, at mænd også beder om fri, når børnene skal følges til skoletandlægen, bliver ringet hjem eller holder flere sygedage. Jeg er heller ikke i tvivl om, at det, at fædrene er mere involveret fra starten, naturligt medfører, at de får en tættere relation til barnet og større forståelse for, hvad omsorgen for familien egentlig kræver.

Uddannelsens længde, ansættelsesforhold og tradition

Danmarks Statistik har undersøgt, hvor meget forældreorlov fædre i forskellige faggrupper tog i 2018.

Undersøgelsen viste, at der er en klar sammenhæng mellem, hvor lang uddannelse fædrene har, og hvor lang forældreorlov de tager.

Således tog faglærte og ufaglærte arbejdere i gennemsnit 24 dages forældreorlov. Tjenestemænd og funktionærer tog i gennemsnit 44 dage, og akademikere tog 46 dages barsel i gennemsnit.

Arbejderen har spurgt Claus Westergreen, som er formand for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, hvorfor hans medlemmer ikke tager mere barsels- og forældreorlov. Han har givet dette skriftlige svar:

"Vores store problem er, at vi som regel er korttidsansatte og derfor bliver opsagt ofte. For eksempel er det sådan, at når et byggeri er færdigt, er arbejderens akkord færdig, og derfor bliver man opsagt. Man kan mange gange fortsætte på den næste byggeplads, men usikkerheden i ansættelsen spiller en rolle."

Lisbeth Odgaard Madsen er direktør i Potential Company, der rådgiver virksomheder til blandt andet at skabe en kultur, hvor mænd tager mere barsel. Hun mener, at også kulturen på arbejdspladserne er en vigtig faktor for, hvordan fædre og mødre deler barsels- og forældreorloven. Hun sagde sådan til medlemsmagasinet HK i juni 2018:

– På arbejdspladserne bliver der, i det øjeblik graviditeten og den forestående barsel er kendt, sat det helt store apparat i gang hos teamleder, HR-afdeling og så videre. For kvinden, altså. Manden skal bare give kage.

>>> LÆS OGSÅ: Kommunisterne vil genrejse kvindekampen på et klassegrundlag

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


09. sep. 2020 - 05:50   09. sep. 2020 - 10:02

Ligestilling

sb@arbejderen.dk
Reglerne om forældreorlov

Alle gravide har ret til fire ugers orlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre har ret til to ugers fædreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. I disse i alt 20 uger kan forældrene modtage barselsdagpenge.  

Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Fædre kan godt starte orloven inden for de første 14 uger efter fødslen. 

Hver af forældrene har ret til at forlænge forældreorloven med otte uger. Forældre i arbejde kan dog også vælge at forlænge orloven med op til 14 uger. Det er ikke muligt at forlænge orloven med et andet antal end otte eller 14 uger.

Hvis orloven bliver forlænget, er det muligt at ansøge kommunen om, at dagpengene bliver sat ned i orlovsperioden, fordi der maksimalt kan udbetales et beløb, der svarer til dagpenge i 32 uger.

Der er særlige betingelser for udbetaling af barselsdagpenge til forældre i arbejde, selvstændige erhvervsdrivende og studerende.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Forskere bag rapport fra Syddansk Universitet

Rapporten hedder : Undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov og er udgivet i 2019

Forskerne er:

Nete Krogsgaard Niss, Oxford Research

Clara Ellegaard, Oxford Research

Tobias Bühring, Oxford Research

Sabine Canto Thomsen, Oxford Research

Morten Saaby, Syddansk Universitet

Peter Juul Egedesø, Syddansk Universitet

Christian Skovsgaard, Syddansk Universitet

N. Meltem Daysal, Syddansk Universitet og

Mircea Trandafir, Syddansk Universitet