24 Aug 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

Her er de 120 velfærdsydelser, som EU truer

Overblik

Her er de 120 velfærdsydelser, som EU truer

Børnechecken er ikke det eneste sted, hvor EU blander sig i de danske velfærdsydelser. I en rapport har VK-regeringen udpeget ikke færre end 120 velfærdsydelser, som er under trussel fra EU. Her er listen.

Det er ikke kun børnechecken, der er under pres fra Barrosos EU. En rapport fra VK-regeringen, som kom i 2011, slår fast at op mod 120 ydelser kan blive påvirket eller komme under pres fra EU-regler.
FOTO: STR/AFP/Scanpix
1 af 1

For tiden raser debatten om, hvorvidt EU-borgere skal have adgang til dansk børnechek, som EU har dikteret. Spørgsmålet er i virkeligheden, om EU skal have indflydelse på den danske velfærd, eller om det skal være danskernes egen sag.

Men børnechecken er ikke det eneste sted, EU blander sig i de danske velfærdsydelser. I en rapport fra 2011 har regeringens Udvalg om Udlændinges Ret til Velfærdsydelser påpeget ikke færre end 120 velfærdsydelser, som er under trussel fra EU.

>> DOKUMENTATION: Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser

Vi har samlet den lange liste her:

Sociale ydelser 

 • Barselsdagpenge
 • Dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Ledighedsydelse
 • Revalidering
 • Starthjælp
 • Sygedagpenge
 • Introduktionsydelse
 • Kontante ydelser i asylsystemet: grundydelse, forsørgertillæg, tillægsydelse
 • SU i Danmark og udlandet (herunder transportrabat, udlandsstipendium til dækning af undervisningsafgift mv.)
 • VEU-godtgodgørelse (herunder transportrabat)
 • Efterløn
 • Fleksjob
 • Fleksydelse
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Reintegrationsbistand.

Serviceydelser - børn og unge

 • Dagtilbud (vuggestue, børnhave, dagpleje og lignende), herunder: tilskud og plads opholdskommune, søskendetilskud, fripladstilskud, tilskud og plads anden kommune, mad i daginstitutioner og tilskud til privatinstitutioner
 • Tilskud til pasning af egne børn
 • Tilskud til privatpasning
 • Fritidshjem, herunder: tilskud og plads i opholdskommunen, tilskud og plads i anden kommune, søskendetilskud, fripladstilskud, mad i fritidshjem, tilskud til kommunale og selvejende fritidshjem i kommunen, tilskud til privat fritidshjem
 • Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, herunder: tilskud og plads i opholdskommunen, tilskud og plads i anden kommune, fripladstilskud, søskendetilskud.

Serviceydelser - handicaphjælp

 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Boligindretning
 • Borgerstyret personlig assistance
 • Forbrugsgoder
 • Hjælpemidler
 • Individuel befordring
 • Kontaktpersonordning til døvblinde
 • Ledsageordning, herunder: til unge mellem 16 og 18, til voksne fra 18 år
 • Merudgiftsydelse: dækning af nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelse hos et barn med handicap, dækning af nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelse
 • Midlertidigt ophold i botilbud
 • Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
 • Plejevederlag
 • Socialpædagogisk bistand
 • Støtte til køb af bil
 • Særlige dagtilbud til børn med handicap
 • Særlige klubtilbud til børn med handicap
 • Tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn i hjemmet
 • Tilbud af behandlingæssig karakter
 • Tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psyksisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer
 • Tolkning til personer med hørehandicap
 • Varigt ophold, boformer

Serviceydelser - udsatte

 • Anbringelse uden for hjemmet
 • Konsulentbistand
 • Pædagogisk støtte i hjemmet
 • Familiebehandling
 • Aflastning
 • Kontaktperson
 • Formidling af praktiktilbud
 • Behandling af stofmisbrugere
 • Efterværn
 • Gratis familieorienteret rådgivning
 • Herberger og forsorgshjem
 • Kvindekrisecentre

Serviceydelser - ældre

 • Friplejeboliger
 • Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
 • Genoptræning
 • Hjemmehjælp, herunder: hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver hjemmet, personlig hjælp og pleje, kontanttilskud til ansættelse af hjælper, madservice
 • Plejehjem og beskyttede boliger
 • Tilbud om afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat funktionsevne
 • Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år
 • Tilbud om midlertidig ophold til personer, der en periode har et særligt behov for omsorg og pleje
 • Vedligeholdelsestræning

Serviceydelser - sundhedsområdet

 • Alkohol og stofmisbrugsbehandling
 • Behandling hos alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger
 • Den offentlige rejsesygesikring
 • Forebyggende sundhedsydelser, herunder sundhedsplejeske
 • Genoptræning
 • Hjemmesygepleje
 • Kommunal tandpleje
 • Regionstandpleje
 • Sygehusbehandlinger
 • Tilskud til behandling hos tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog
 • Tilskud til lægemidler
 • Vaccinationer
 • Verderlagsfri fysioterapi

Serviceydelser - undervisning

 • Erhvervsfaglige uddannelser: EUD, AER
 • Grundskole: Folkeskolen, frie grundskoler, efterskoler, moderålsundervisning
 • Gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx, hf, IB (herunder IB-tilskud til IB-uddannelse i udlandet)
 • SPS (specialpædagogisk støtte)
 • Uddannelseskort (befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelse) – transport
 • Videregående uddannelser: Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, bachelor- og kandidatuddannelser, fripladser og stipendie, udbud udlandet
 • Voksen- og efteruddannelse: AVU, FVU, AMU, akademi- og diplomuddannelser, folkehøjskoler

Tillægsydelser - sociale

 • Boligsikring
 • Boligydelse
 • Børnetilskud
 • Efterlevelseshjælp
 • Enkeltydelser efter aktivloven
 • Helbredstillæg
 • Personligt tillæg
 • Særlige regler om hjælp til visse persongrupper
 • Varmetillæg
 • Børne- og ungeydelsen (”børnecheck”)
 • Flytte og etableringstilskud efter Almenboligloven
 • Repatrieringsstøtten
 • Handicaptillæg til studerende

Tillægsydelser - sundhed

 • Befordring og befordringsgodtgørelse
 • Begravelseshjælp
 • Tilskud til ernæringspræparater
 • Tolkebistand

Kilde: Udvalget om Udlændinges ret til velfærdsydelser: Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelser, marts 2011

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


14. mar. 2014 - 17:20   24. apr. 2014 - 15:20

Velfærd

he@arbejderen.dk