26 Jun 2019  

KBH: Let skyet, 28 °C

Center skal afbøde skrantende fødeafdelinger

Regionsråd med ny idé

Center skal afbøde skrantende fødeafdelinger

FOTO: Bille
1 af 1

Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden indstillede den 29. august til, at Regionsrådet etablerer et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital. Regionsrådet træffer endelig beslutning om etablering af centret 25. september.

Baggrunden er strakspåbud fra Arbejdstilsynet på grund af dårligt arbejdsmiljø og manglende sikkerhed i behandlingen af de fødende kvinder som følge af personalemangel på hospitalernes fødselsafdelinger i regionen.

Man skal droppe ideen om et nyt fødselscenter i København. 
Professor og overlæge Øjvind Lindegaard

Alligevel er der forud for beslutningen blandede meninger om hvorvidt et sådant center vil løse problemerne. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen er glad for beslutningen. 

– Det er en vigtig beslutning, der handler om at skabe bedre rammer på vores hospitaler, så vi kan sikre en tryg graviditet og fødsel for alle nye forældre i regionen, siger hun ifølge Ritzau og fortsætter:

– Jeg er ikke tilfreds med, at fødestederne er tvunget til at fokusere ressourcerne på den sikre fødsel – og kan i dag ikke altid tilbyde den optimale fødselsforberedelse. Derfor er dette et vigtigt skridt i den rigtige retning.

"En katastrofal fejl"

Katrine Horum-Stenz, som er institutchef for terapeut- og jordemoderuddannelserne på Københavns Profesionshøjskoler ser nogle positive muligheder for sine studerende ved det ny center, men har også betænkeligheder. Hun udtaler til Ritzau:

– Fagligt er det meget tilfredsstillende, at der etableres en fødeafdeling på Bispebjerg. Udover at det er et godt tilbud til familierne, giver det et godt læringsmiljø for studerende. Et fødested på 3.500 – 4.000 fødsler har den rette volumen til at sikre den faglige kvalitet i uddannelsesmiljøet. Omvendt kan vi se, at de meget store fødesteder præget af travlhed oplever et større frafald af jordemoderstuderende.

Øjvind Lindegaard, som er professor i gynækologi og obstetik og overlæge på Juliane Marie Centret på Rigshospitalet, mener slet og ret, at "man skal droppe ideen om et nyt fødselscenter i København". Han betegner i en kronik i Politiken ideen som "en katastofal fejl" og tilføjer, at man gennem en årrække i regionen med succes har samlet og koncentreret fødeafdelingerne og fagekspertisen på fire hospitaler. Og "rekordlav risciko for fosterdød og rekordlavt antal nyfødte børn med misdannelser er resultatet." 

Han fortæller om de mange års besparelser og problemerne, som de har medført, på denne måde:

"I takt med dette unikke tilbud til gravide kvinder i Danmark har de fire store afdelinger gennem de seneste ti år oplevet en stadig strammere normering af personale i forhold til de opgaver, den enkelte gravide tilbydes, med den konsekvens, at mange medarbejdere føler sig pressede og jævnligt har svært ved at levere den service, man som kvinde og par fortjener den ene eller de få gange i ens liv, man føder et barn."

Han tilføjer, at dette skræmmer et stigende antal jordemoderstuderende og jordemødre væk fra fødeafdelingerne og fortsætter:

"Nogle har tolket dette som en følge af afdelingernes størrelse. Men det er ikke korrekt. Problemet er personalenormeringen og de fysiske rammer i forhold til antallet af gravide og fødende. Gennem hele optakten til denne anbefaling (af kvinde- og barncentret på Bispebjerg Hosital red.) har alle de involverede specialer i disse nye påtænkte funktioner været hørt, og de har alle ved flere lejligheder udtrykt og tilkendegivet en utvetydig modstand over for dette forslag."

Han anbefaler at man i stedet for, at bruge en masse penge på at etablere et nyt center, udvider kapaciteten på de fire eksisterende fødeafsnit og opfatter dette som både den billigste og bedste løsning.

Mere fokus

Birgit Ploug er kredsformand for jordemoderforeningen i Hovedstadskredsen. Hun udtaler til Arbejderen om det forventede, kommende center:

– Vi ser med tilfredshed på at området har politisk bevågenhed, idet der de seneste år har været udfordringer for afdelingerne i Region Hovedstaden. Vi mener imidlertid ikke, at en femte specialafdeling nødvendigvis er det, der kan løse problemet, siger hun og fortsætter:

– Det rekruteringsproblem et par af de store afdelinger har haft og har, kunne pege på en mulighed for at opdele fødeafdelingerne i mindre enheder. Oprette fødeklinikker og  hjemmefødselsordninger eller kendt-jordemoder-ordninger, alt dette er en anden måde at tilrettelægge jordemoderarbejdet på.

Birgit Ploug mener at dette vil kunne tiltrække jordemødre, som i dag har fravalgt at arbejde på regionens fødesteder og tilføjer:

– Mere fokus på arbejdet på de store afdelinger bør også være et indsatsområde.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


22. sep. 2018 - 09:39   22. sep. 2018 - 09:40

fødeafdeling

bs@arbejderen.dk