04 Mar 2021  

KBH: Overskyet, 2 °C

Stop Lynetteholmen

Høringssvar

Stop Lynetteholmen

Høringssvar til miljøkonsekvensrapporten om anlæg af Lynetteholm fra Kommunistisk Parti København.

1 af 1

Hele beslutningningsprocessen omkring anlæg af Lynetteholm er dybt udemokratisk. Principbeslutningen om det gigantiske projekt blev taget i oktober 2018 af Løkke-regeringen og overborgmester Frank Jensen.

Der findes bedre og billigere måder at kystsikre København på end ved at bygge en kunstig ø.

Ikke engang politikerne i Borgerrepræsentationen var involveret. Det er absurd, at et så stort og dyrt projekt kan besluttes af ganske få mennesker uden nogen politisk og demokratisk debat. Den københavnske befolkning er på ingen måde blevet hørt.

Nu får befolkningen så lov til at forholde sig til miljøkonsekvenserne for en lille del af projektet, nemlig anlæggelsen af selve øen. Byggeriet på øen samt anlægget af den tilhørende havnetunnel Østlig Ringvej og metro er udskudt til senere høringer.

At opdele en VVM-høring på den her måde er helt uacceptabelt og i strid med internationale regler. Reelt sikrer man på den her måde en de facto vedtagelse af havnetunnel og metro, inden der er gennemført en høring. Skal en høring give mening, skal den omfatte det samlede projekt med anlæg af øen, byggerierne og de medfølgende trafikanlæg.

Anlægget af øen italesættes som kystsikring af København, men det er en utilstrækkelig og dyr form for kystsikring. Lynetteholm vil kun være en delvis sikring af kysten mod nord, men der er også brug for sikring mod stormflod fra syd. Der findes bedre og billigere måder at kystsikre København på end ved at bygge en kunstig ø.

Vi er dybt bekymrede over de konsekvenser, Lynetteholm vil have for havmiljøet i Øresund og fuglelivet i området. Der er i dag en stor biodiversitet i Øresund med mange fiskearter og tangskove, der er med til at bekæmpe klimaforandringerne. Med anlægget af Ydre Nordhavn er der fjernet havskov, nu skal der fjernes endnu mere. Det hænger slet ikke sammen med Københavns klimamål og plan for øget biodiversitet.

Samlet set vil anlægget af Lynetteholm betyde en øget CO2-udledning på 350.000 tons. Et projekt, der har en sådan konsekvens, bør ikke gennemføres.

Miljørapporten beskriver, hvordan 700 lastbiler om dagen i omkring 30 år skal transportere jord til anlægget af Lynetteholm. Det vil i sig selv være til stor gene for mange københavnere.

Det lanceres som en løsning til at komme af med overskudsjord fra diverse anlægsprojekter, blandt andet bygning af P-kældre. I stedet burde kommunen arbejde med at mindske mængden af overskudsjord, der skal transporteres rundt i byen, for eksempel ved at begrænse privatbilismen og bygge letbaner.

Lynetteholm med den planlagte havnetunnel og motortrafikvej øst om byen vil betyde langt mere trafik. Det er den helt forkerte vej at gå. Vi har brug for mindre, ikke mere trafik i byen, der i forvejen er belastet af alt for meget biltrafik og deraf følgende luftforurening og støj.

Lynetteholm forsøges solgt som et byudviklingsprojekt, der vil sikre flere og billigere boliger i byen. Men reelt fungerer modellen for hele projektet som en bremseklods for flere af de billige boliger, københavnerne har så hårdt brug for.

Når forudsætningen er, at salget af byggegrundene på Lynetteholm skal finansiere metro og havnetunnel, vil det presse boligpriserne i vejret. Kommunistisk Parti er imod enhver byudvikling, der er med til at presse almindelige arbejdere ud af byen, fordi de ikke har råd til at bo her.

Da hele Lynetteholm-projektet blev lanceret første gang, fik vi at vide, at det ville være selvfinansierende. Men beregninger viser nu, at det ikke holder. Der er en underfinansiering på op mod 50 milliarder kroner eller mere. Det er totalt forrykt og uansvarligt at efterlade en sådan regning til vores børn og børnebørn.

Vi kritiserer på det skarpeste, at der igangsættes et så stort projekt, uden at de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser er undersøgt til bunds, og der er sikret en demokratisk beslutningsproces, som inddrager københavnerne. Helt overordnet er der brug for en byplanlægning, der omfatter hele hovedstadsregionen. Al udvikling skal ikke ske indenfor Københavns bygrænser.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


26. jan. 2021 - 11:16   26. jan. 2021 - 11:38

Høringssvar

af Kommunistisk Parti København
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).