12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Stop diskriminering af søfolk fra Danmark

Åbent brev

Stop diskriminering af søfolk fra Danmark

3F Sømændenes generalforsamling har en række opfordringer til regering og Folketing. Blandt andet sikre at danske maritime uddannelsessteder tilbyder grund- og efteruddannelse af skibsassistenter.

Medlemmer af 3F Sømændene har på generalforsamling endnu engang debatteret den katastrofale danske søfartspolitik – et totalt svigt af søfarende med bopæl i Danmark.

3F Sømændenes general-forsamling skal endnu engang opfordre regering og Folketing til at efterkomme ILO krav om, at DIS-loven bringes i overensstemmelse med ILO's konventioner.

Trods stadig mindre beskæftigelse i handelsflåden har mange rederier haft svært med rekruttering af søfolk fra Danmark. Grunden er, at der bliver færre og færre uddannelsessteder og praktiksteder til skibsassistenter.

3F Sømændenes generalforsamling opfordrer regeringen og Folketinget til at sikre, at danske maritime uddannelsessteder tilbyder grund- og efteruddannelse af skibsassistenter.

Der er på søfartsområdet behov for et servicetjek – ikke mindst i forhold til arbejdsforholdene ombord på skibene. Besætningernes størrelse og overholdelse af arbejdsmiljøregler – herunder er hviletidsreglerne et dagligt dilemma på mange skibe.

Der er ligeledes behov for at sikre, at danske rederier overholder lovens krav om, at udenlandske søfarende, som sejler fast på danske havne, har de nødvendige arbejdstilladelser.

Nyt lovforslag

Regeringen og Folketing drøfter i disse dage nye lovforslag – lovforslag som endnu engang øger statsstøtten til rederierhvervet.

DIS-loven har bestået siden 1988. DIS-ordningen er en statsstøtteordning – sammen med tonnageskatteordningen.

Efter krav fra EU-kommissionen skal dansk lov nu tilpasses EU-krav. 

EU-kommissionen har konstateret, at DIS-loven er uforenelig med statsstøttereglerne, og kræver, at dansk lov nu tilpasses EU-krav. Den ulovlige administration af statsstøttereglerne har været et meget dyrt bekendtskab for danske søfarende, der har mistet næsten al beskæftigelse.

Nu er ordningen så erklæret ulovlig af Europa-Kommissionen. Regeringen svar herpå er at udvide DIS-ordningen med dens skattefritagelse for danske søfolk til at gælde alle skibsregistre i EU-/EØS-landene, herunder de åbne FOC-registre på Malta og Cypern, som tilhører gruppen af bekvemmelighedsflag.

Generalforsamlingen opfordrer 3F Bruxelles-kontoret, som hastesag, til at oplyse relevante EU-institutioner om, at ulovlige forhold gør sig gældende i forhold til DIS-lovens §10 stk. 2 & 3, idet EU-søfarende, trods ansættelse på et skib registeret i DIS. Som ved lov er afskåret fra at opnå danske løn- og arbejdsvilkår.

Indførelsen af Dansk International Skibsregister blev begrundet med, at danske rederier skulle have bedre konkurrencevilkår i den internationale konkurrence, så danske søfolk kunne bevare beskæftigelsen om bord. De fleste rederier gjorde det modsatte – fyrede søfolk på danske overenskomster og beholdt statsstøtten til sig selv.

3F Sømændenes generalforsamling skal endnu engang opfordre regering og Folketing til at efterkomme ILO krav om, at DIS-loven bringes i overensstemmelse med ILO's konventioner.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


05. dec. 2019 - 16:13   05. dec. 2019 - 16:29

Åbent brev

fra 3F Sømændenes generalforsamling
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).