11 Apr 2021  

KBH: Overskyet, let regn, 3 °C

Lovbrud på Amager Fælled

Åbent brev

Lovbrud på Amager Fælled

Steffen Rasmussen fra Amager Fælleds Venner skriver et åbent brev til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.

FOTO: Allan Kjær
1 af 1

Kære teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen

By & Havn har påbegyndt klargøring af deres arbejde med Fælledby, tidligere Vejlandskvarter, på selve Amager Fælleds Lærkeslette.

Jeg håber, at borgmesteren vil se med stor alvor på denne sag.

Amager Fælles Venner er i gang med at få udarbejdet en række klagepunkter til lokalplanen og VVM-undersøgelsen, der begge skal være indleveret inden klagefristens udløb den 11. marts 2021.

I den forgangene uge har vi konstateret adskillige forsætlige lovovertrædelser fra bygherrens side. Her kan blandt andet nævnes brud på jagtloven, overtrædelse af bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt samt miljøskadeloven. Bygherren overholder ikke deres egne planer i henhold til lokalplanens akter for hensynsfuldt arbejde i et naturfølsomt område omgivet af fredninger.

Til et interessentmøde onsdag den 24. februar 2021 blev By & Havn spurgt ind til, hvilken tilladelser de har indhentet. Her fremgik det, at de ikke havde fået alle tilladelserne. Selv i VVM-tilladelsen bliver det fremhævet, at bygherren selv skal indhente de nødvendige tilladelser og godkendelser.

Amager Fælleds Venner har her den sidste uge anmeldt By & Havn for forsætlig overtrædelse af loven to gange. En tredje anmeldelse er på vej, da By & Havn fortsætter deres ødelæggende aktiviteter, der skader faunaen på Amager Fælled, heriblandt bilag IV-arter.

Jeg har derfor en række spørgsmål til borgmesteren, som jeg håber, du kan være behjælpelig med at besvare:

1. Hvad er formålet med en lokalplan og VVM-undersøgelsens høringsperiode, hvis bygherren kan gå i gang, inden klagefristen udløber?

2. Er det ikke TMU’s opgave at føre tilsyn med bygherren, så de overholder de godkendelser og retningslinjer, de har modtaget af kommunen?

3. Hvad har TMU tænkt sig at gøre over for bygherrens begåede overtrædelser?

4. Hvordan kan kommunen tilsikre, at bygherren fremadrettet rent faktisk overholder aftaler, tilladelser og lovgivningen?

5. Kan kommunen overhovedet være sikker på, at bygherren kan løfte denne opgave, når de ikke engang kan overholde deres egne retningslinjer?

Jeg skal her gøre opmærksom på, at det ikke er første gang, By & Havn skader fredede arter på Amager Fælled. Sidste forår overtrådte By & Havn jagtloven ved et forsøg, de lavede i fuglenes yngletid på Lærkesletten. Denne sag er næsten ét år efter fortsat ikke færdigbehandlet af politiet. Tilbage i 2017 har Miljøstyrelsen bedt By & Havn om at tilrettelægge deres arbejde, så fredede arter påvirkes mindst muligt. En henstilling der ikke ser ud til at blive taget seriøst af selskabet.

6. Hvordan udfører kommunen sin uafhængige tilsynspligt på egne selskaber som By & Havn?

Jeg håber, at borgmesteren vil se med stor alvor på denne sag og øjeblikkelig tilsikre, at bygherren ikke fortsætter med at overtræde kommunens retningslinjer, og at kommunens selskaber følger landets love og internationale forpligtigelser.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


04. mar. 2021 - 12:03   04. mar. 2021 - 12:46

Åbent brev

fra Steffen Rasmussen, talsperson og formand for Amager Fælleds Venner
Debat i Arbejderen
  • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
  • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
  • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
  • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
  • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
  • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
  • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).