07 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Der er brug for en ambitiøs tiårsplan for psykiatrien

Udtalelse

Der er brug for en ambitiøs tiårsplan for psykiatrien

Psykiatrien er i krise. Der er brug for handling her og nu. Der er samtidig brug for en ambitiøs tiårsplan. Vi ser frem til at være med til at udforme planen, skriver SIND's hovedbestyrelse i denne opfordring til Danmarks kommende regering.

Psykiatrien er i krise. Det kræver mod, lederskab og økonomi at vende udviklingen. Der er brug for handling her og nu.

Det er som bekendt dyrt både menneskeligt og økonomisk ikke at vælge den rigtige løsning fra starten.

Der er samtidig brug for en ambitiøs tiårsplan. Vi ser frem til at være med til at udforme planen.

Igangsæt kulturforandring

 • Etabler en ny kultur gennemsyret af recovery, hvor borgerens håb og drømme er i centrum.

 • Konsekvent inddragelse af pårørende og øvrige netværk.

 • Udvikling af nye kompetencer og arbejdsdelinger med udgangspunkt i borgernes behov.

Fokus på mental sundhed – forebyggelse og tidlig indsats

 • Folkeskolens pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) skal opprioriteres og udvides, så der i alle kommuner også kan tilbydes støtte og behandling.

 • Gratis psykologhjælp til alle efter henvisning fra egen læge. Start med alle børn og unge.

Styrket sammenhæng i indsatsen

 • Etablér flere fælles indsatser med langt større sammenhæng mellem region, kommune, almen praksis, civilsamfund med flere – som for eksempel Psykiatriens Hus.

 • Etablér flere brobyggerordninger, hvor én person bliver tovholder i forbindelse med udskrivning og sektorovergange.

 • Etablér tilbud om samlet samtidig behandling af misbrug og psykiske lidelser i alle regioner.

Færre domme til syge mennesker

 • Der skal øjeblikkeligt rettes op på de fejl og mangler, der går igen, når mennesker med psykiske lidelser ender med at begå kriminalitet (for eksempel for ringe diagnosticering, utilstrækkelig behandling, manglende indlæggelse/for tidlig udskrivelse, hjemløshed og manglende misbrugsbehandling).

Alle med et lægefagligt behov skal kunne blive indlagt – og forblive indlagt så længe behovet eksisterer

 • Straks-oprettelse af 200 nye sengepladser i almenpsykiatrien og 50 i retspsykiatrien.

 • Der skal hurtigst muligt etableres 10 ekstra pladser på Sikringen i Slagelse.

 • Indfør øjeblikkeligt stop for udskrivning af behandlings- og plejekrævende borgere til hjemløshed.

Styrkelse af de ambulante tilbud

 • Ingen ambulante patienter må afsluttes (for eksempel ved udeblivelse fra aftalte tider) uden forudgående kontakt. Udeblivelse er ofte tegn på, at der er problemer.

 • Styrkelse af akutberedskabet, så der overalt 24/7 kan rykkes ud til mennesker med psykiske problemer, når der er akut brug for hjælp.

Lighed i sundhed – reducer overdødeligheden

 • Tilbud om årligt sundhedstjek til alle med psykiske lidelser.

 • Øget indsats for forebyggelse af selvmord.

Økonomisk genopretning

Alene hospitalspsykiatrien er i dag underfinansieret med et beløb mellem 1,2 og 2,3 milliarder kroner. Hertil kommer underfinansiering af den kommunale sociale indsats, som formentlig er af cirka samme størrelsesorden.

Der skal over de kommende ti år tilføres området i alt tre milliarder kroner ekstra årligt. Det kan gøres ved at hæve bevillingerne med 500 millioner kroner i 2020 og derefter 277 millioner kroner årligt hvert af årene 2021 til 2030.

Det skal være en del af tiårsplanen at estimere finansieringsbehovet. Det er sandsynligt, at en mere hensigtsmæssig indretning af indsatsen vil reducere behovet.

Det er som bekendt dyrt både menneskeligt og økonomisk ikke at vælge den rigtige løsning fra starten.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. jun. 2019 - 11:33   02. jul. 2019 - 10:42

Udtalelse

fra SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, den 22. juni.
Debat i Arbejderen
 • Vi bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker, der er skrevet til Arbejderen.
 • Vi bringer også gerne udtalelser fra organisationer og fagforeninger.
 • Et læserbrev skal være mellem 500 og 3000 anslag inklusive mellemrum.
 • En kommentar må maksimalt være på 5000 anslag og en kronik på 8000 anslag inklusive mellemrum.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i de indsendte tekster. Hvis der i indlægget henvises til, hvad andre har sagt eller mener, opfordrer vi til at bringe et link som kildeangivelse.
 • Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens. 
 • Indlæg sendes til debat@arbejderen.dk. Husk at angive navn og adresse (by).