17 Feb 2019  

KBH: Overskyet, dis, 6 °C

Nye rådighedsstramninger er helt unødvendige

Leder af landets største A-kasse:

Nye rådighedsstramninger er helt unødvendige

Virkeligheden taler imod forslag om, at arbejdsløse skal søge og påtage sig arbejde i hele landet, og at straffen for at sige op skal fordobles, mener 3FA.

Regeringen er ude i et ideologisk ærinde med nye skærpede krav til de arbejdsløse, mener 3FA's forretningsfører Eva Obdrup.
FOTO: Søren Zeuth
1 af 1

Vi tager kraftigt afstand fra forslagene om at stramme rådighedsreglerne yderligere. Reglerne er i forvejen meget stramme, og der er afgjort ikke behov for yderligere stramninger.

Der er ikke belæg for regeringens slet skjulte påstande om, at de ledige ikke står til rådighed.
Eva Obdrup, 3FA

Sådan lyder den klokkeklare melding fra Eva Obdrup, forretningfører i landets største a-kasse 3FA, som reaktion på et udspil fra regeringen, der "skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele landet."

Et af regeringens konkrete forslag lyder, at alle arbejdsløse uanset uddannelsesbaggrund skal søge og påtage sig arbejde i hele landet, hvis de vil undgå at blive trukket i dagpenge. I dag skal arbejdsløse søge job med op til fire timers daglig transport, og arbejdsløse med en mellemlang eller lang videregående uddannelse kan blive stillet over for særlige krav om at rejse langt efter et arbejde, som det ellers kan være svært at få besat. 

Stor mobilitet

– Det er vores helt klare oplevelse, at de ledige medlemmer står til rådighed for arbejdsmarkedet og søger de job, der er tilgængelige, siger Eva Obdrup til Arbejderen og fortsætter:

– Langt hovedparten af de ledige går i beskæftigelse indenfor et par måneder. En gennemgang af de dagpengeforsikrede og ledige medlemmer af 3FA viser stor mobilitet mellem ledighed og beskæftigelse. 

Således er 43,5 procent af de arbejdsløse 3F’ere uden job i maksimalt fire uger, mens 62 procent af 3F’erne er i arbejde igen indenfor otte uger.

Ligeledes viser tal fra Danmarks Statistik, at samtlige lønmodtagergrupper i dag kører længere til og fra arbejde, end de gjorde i 2008. Den gennemsnitlige pendlingsafstand for samtlige beskæftigede var i 2008. 2,4 kilometer kortere end i november 2016, hvor den blev gjort op til 21,5 kilometer.

– Tallene giver ikke belæg for regeringens slet skjulte påstande om, at de arbejdsløse ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at man gennem straffe og sanktioner nu vil kunne øge arbejdskraftudbuddet, mener 3FA's forretningsfører.

Vil sikre vækst

Ifølge Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen handler de skærpede krav om mobilitet om at sikre den vækst, dansk økonomi i øjeblikket oplever.

– Vi bliver nødt til at øge kravet til mobiliteten, fordi virksomheder i tyndt befolkede egne ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft, mens vi desværre ser ledige gå rundt i storbyerne, siger han til DR Nyheder.

Kravet om, at arbejdsløse skal flytte sig længere efter et job, står ikke alene i regeringsudspillet. 

I dag skal den arbejdsløse vente tre uger på at få ret til dagpenge, hvis vedkommende bliver såkaldt selvforskyldt ledig. Står det til regeringen, skal der fremover gå seks uger, inden der igen kan ryge dagpenge ind på bankkontoen.

Også det forslag bliver skudt ned af Eva Obdrup:

– Kigger vi på hvor mange medlemmer, der på landsplan får en karantæne for at være selvforskyldte ledige, er tallet forholdsvis begrænset. På årsbasis er der tale om cirka 1.000 personer ud af 270.000 ledighedsberørte dagpengemodtagere. Vi taler altså om, at det kun er promiller af de ledige, der er selvforskyldte ledige.

Omfattende kontrol

Forretningsføreren gør endvidere opmærksom på, at både de arbejdsløse og a-kasserne er underlagt en grundig kontrol. A-kassernes rådighedskontrol er underlagt et intensivt tilsyn af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(STAR), og de arbejdsløses jobsøgning bliver overvåget elektronisk af såvel a-kassen som STAR.

– Der er med andre ord tale om symbolpolitik, hvor regeringens ideologiske udgangspunktet er, at de op imod 270.000 danskere, der hvert år berøres af ledighed, ikke ønsker at arbejde, siger Eva Obdrup, der konkluderer:

– Summen af det hele er, at der ikke er belæg for regeringens udspil om strammere rådighedsregler. De ledige medlemmer er til rådighed for arbejdsmarkedet, når jobbene er der.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


25. jun. 2018 - 10:20   27. jun. 2018 - 11:17

Arbejdsmarked

noc@arbejderen.dk
Regeringens udspil for at sikre kvalificeret arbejdskraft

Regeringens udspil indeholder 20 konkrete initiativer, fordelt på fire indsatsområder:

  1. Flere kan bidrage 

  2. Opkvalificering af de arbejdsløse

  3. Målrettet hjælp til virksomheder til at besætte ledige stillinger

  4. Øget rådighed og mobilitet. Mere og højt uddannet arbejdskraft til virksomheder i hele landet

Her er et udpluk af forslagene:

- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er fyldt 30 år, og som er omfattet af 225-timersreglen, visiteres som jobparate. Det samme skal gælde for personer, der modtager integrationsydelse, og som er fyldt 30 år, dog ikke integrationsydelsesmodtagere som er omfattet af integrationsprogrammet 

- Kontanthjælpsmodtagere får bedre muligheder for målrettet opkvalificering inden for områder med behov for arbejdskraft

- Jobcentrenes virksomhedsservice udvides

- Arbejdsløse mister seks uges dagpenge ved selvforskyldt ledighed

- Arbejdsløse skal søge og påtage sig job i hele landet

- Arbejdsløse dagpengemodtagere kan sendes i nyttejob fra dag ét

Du finder alle 20 initiativer her