22 Sep 2020  

KBH: Spredte skyer, 14 °C

Ny aftale sikrer mindsteløn for chauffører

Social dumping

Ny aftale sikrer mindsteløn for chauffører

Fremover skal alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, have en løn, som svarer til den mest repræsentative overenskomst i vejtransportbranchen. Det vil også gælde udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel i Danmark.

Fremover skal de udenlandske vognmænd anmelde sig i et nyt register, så danske myndigheder ved, hvem der kører cabotagekørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have.
FOTO: Claus Fisker/Ritzau Scanpix
1 af 1

Nu skal det være slut med, at udenlandske bus- og lastbilchauffører kører rundt på danske veje til en kummerlig løn. Det er resultatet af en ny aftale, som er indgået med bred opbakning i Folketinget.

Med aftalen om at lade de dominerende overenskomster lægge niveauet tager vi det største skridt, der nogensinde er taget i bekæmpelse af social dumping i lastbil- og bustransporten.
Henning Hyllested, Enhedslisten

Fremover skal alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, have en løn, som svarer til den mest repræsentative overenskomst i vejtransportbranchen. Det vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotagekørsel.

De udenlandske vognmænd skal anmelde sig i et nyt register, så danske myndigheder ved, hvem der kører cabotagekørsel her i landet, og så de kan kontrollere, at chaufførerne får den løn, de skal have.

Kravene skærpes samtidig til de danske vognmænd, som også skal følge lønniveauet i de mest repræsentative overenskomster for at kunne få en godskørselstilladelse.

Aftalen, som er indgået mellem regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale, Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Nye Borgerlige, bygger på de anbefalinger, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i fællesskab har foreslået for at forhindre løndumping i transportbranchen.

Største skridt nogensinde

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er glad for, at et bredt flertal af Folketingets partier er gået med i aftalen.

FOTO: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

– Social dumping er ødelæggende for det danske arbejdsmarked – herunder transportbranchen, hvor vi desværre har set alt for mange eksempler på udenlandske chauffører, som har kørt her i landet til horrible løn- og arbejdsvilkår. Det er helt uacceptabelt og skal stoppes, siger Hummelgaard.

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested er helt oppe at ringe over aftalen.

– Da jeg blev indvalgt i Folketinget i 2011, var der ikke mange herinde, der vidste, hvad cabotage- og kombikørsel var for noget. Med aftalen om at lade de dominerende overenskomster på chaufførområdet – overenskomsterne mellem DI og 3F – lægge niveauet for aflønning af udenlandske chauffører, der kører i Danmark, tager vi det største skridt, der nogensinde er taget i bekæmpelse af social dumping og piratkørsel i lastbil- og bustransporten.

Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører i SF, mener, at det er på høje tid at hamre nogle hegnspæle i omkring det regulerede danske arbejdsmarked. Samtidig påpeger han, at næste opgave for transportbranchen er at få styr på mange chaufførers groteske og uanstændige overnatninger i førerhuse på tilfældige parkeringspladser uden faciliteter.

Længe undervejs

Den nu indgåede aftale i Folketinget har været længe undervejs. Oprindelig var der lagt op, at der skulle fremlægges en aftale, umiddelbart efter at finansloven var i hus, men de borgerlige partier inklusive Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har været meget fodslæbende. De var bange for, at forslaget ikke ville respektere foreningsfriheden, men ville favorisere 3F og deres overenskomstparter, arbejdsgiverforeningerne DTL og ATL.

>> LÆS OGSÅ: Blå partier blokerer for mindsteløn på transportområdet

Dermed var de helt på niveau med brancheorganisationen ITD, International Transport Danmark, som har den tidligere konservative transportminister Carina Christensen som administrerende direktør. Arbejdsgiverne i ITD har overenskomst med den faglige forretning Krifa og har i store annoncer og debatindlæg advaret mod at skabe et 3F-monopol, som vil skade hele branchen.

Dansk Folkepartis Bent Bøgsted har tidligere ment, at regeringens forslag ville indføre en eksklusivaftale ad bagvejen. Nu siger beskæftigelsesordføreren:

– Dansk Folkeparti er glade for, at det er lykkedes med aftalen at sikre, at alle overenskomster på området, der ikke afviger entydigt og væsentligt fra de retningsgivende overenskomster, også fortsat er gældende, og at parterne fra berørte overenskomster bliver repræsenteret i Overenskomstnævnet.

Også den konservative transportordfører Niels Flemming Hansen fremhæver, at det er lykkedes at få forhandlet en god løsning på plads uden det monopol til 3F, der oprindelig var lagt op til. 

Overenskomstnævn

Det er dog stadig en del af aftalen, at danske eller udenlandske transportvirksomheder skal "følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster for chauffører indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet." 

Videre hedder det: "En virksomhed eller overenskomst lever op til det lønomkostningsniveau, som følger af de retningsgivende overenskomster efter godskørselslovens § 6, stk. 3, nr. 1, når det samlede omkostningsniveau (såsom timeløn, tillæg, genebetalinger, fridage ud over ferielovens minimum, pension mv.) ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de retningsgivende overenskomster. Det beror på en samlet skønsmæssig vurdering, som foretages af den relevante myndighed evt. efter høring af Overenskomstnævnet, om lønomkostningerne i en virksomhed eller overenskomst lever op til det lønomkostningsniveau, som følger af de retningsgivende overenskomster".

Ifølge aftalen skal Overenskomstnævnet suppleres med en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside fra andre relevante overenskomstparter ved behandling af sager, der vedrører overenskomster indgået af disse. Det vil sige, at både Krifa og ITD kan få plads i nævnet, hvis det er aktuelt.

3F og Dansk Industri jubler

Søren D. Andersen

De toneangivende overenskomstparter på transportområdet, DI og 3F Transport, glæder sig i en fælles pressemeddelelse over aftalen, "som er et vigtigt tiltag for at sikre ordentlige og ordnede forhold på de danske veje".

– Det er en god dag for danske chauffører, danske vognmænd og dansk transport, siger Jan Villadsen, formand for 3F Transport.

DI’s viceadministrerende direktør Kim Graugaard glæder sig over, at organisationerne nu kan koncentrere sig om OK20.

– Vi har både som arbejdsgivere og på lønmodtagersiden brugt rigtig mange kræfter på at håndtere spørgsmålet om ordnede forhold på vejene. Derfor glæder vi os også over, at vi nu kan fokusere kræfterne på at forny vores overenskomster på transportområdet, lyder det fra DI.

Artiklen kan downloades og printes i PDF her

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


15. jan. 2020 - 13:10   16. jan. 2020 - 11:16

Vejtransport

bi@arbejderen.dk
Aftale om vejtransport

Den socialdemokratiske regering har den 15. januar 2020 indgået en aftale med SF, Enhedslisten, Alternativet, Radikale, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Nye Borgerlige om vejtransport. Aftalen skal evalueres efter to år.

Uddrag af Aftale om vejtransport

  • "Der indføres et krav om, at udenlandske virksomheder, der udfører cabotage eller kombineret transport (på veje) i Danmark, skal aflønne chauffører med en timeløn beregnet på baggrund af omkostningsniveauet efter de kollektive overenskomster for chauffører, som er indgået af de mest repræsentative parter på godskørselsområdet, og som dækker hele landet." 

  • "Som betingelse for at få og opretholde en bus- eller godskørselstilladelse skal danske transportvirksomheder følge omkostningsniveauet i de kollektive overenskomster for chauffører indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på transportområdet, og som er landsdækkende, eller være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, og hvis faglige gyldighedsområde dækker det pågældende arbejde.

  • En virksomhed eller overenskomst lever op til det lønomkostningsniveau, som følger af de retningsgivende overenskomster efter godskørselslovens § 6, stk. 3, nr. 1, når det samlede omkostningsniveau (såsom timeløn, tillæg, genebetalinger, fridage ud over ferielovens minimum, pension mv.) ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de retningsgivende overenskomster.

  • Det beror på en samlet skønsmæssig vurdering, som foretages af den relevante myndighed evt. efter høring af Overenskomstnævnet, om lønomkostningerne i en virksomhed eller overenskomst lever op til det lønomkostningsniveau, som følger af de retningsgivende overenskomster efter godskørselslovens § 6, stk. 3, nr. 1. Der skal således ske en vurdering af, om de samlede lønomkostninger er på sammenligneligt niveau med de retningsgivende overenskomster og ikke en vurdering punkt for punkt."

  • "Overenskomstnævnet suppleres med en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside fra andre relevante overenskomstparter ved behandling af sager, der vedrører overenskomster indgået af disse. Dette følger allerede af de gældende regler.

  • Regeringen og aftalepartierne lægger vægt på, at der ikke indføres et krav om medlemskab af en bestemt arbejdsgiverforening/fagforening, men at man skal følge et samlet omkostningsniveau."

  • "Udenlandske transportvirksomheder skal anmelde deres kørsler, så de danske myndigheder har mulighed for at kontrollere, om virksomhederne overholder de danske krav om aflønning."

  • "Der skal etableres en effektiv kontrol, således at overtrædelse af reglerne følges af en mærkbar sanktion, som også kan have en præventiv effekt. Kontrollen vil dels ske som led i politiets eksisterende vejsidekontrol og dels hos en administrativ særmyndighed. Der vil både kunne udstedes administrative tvangsbøder og gives strafferetlige sanktioner."

  • "Regeringen og aftalepartierne lægger vægt på, at bøden for manglende overholdelse af aflønningskravet skal afspejle alvorligheden i overtrædelsen. Dette skal ses i lyset af, at manglende overholdelse af aflønningskravet vil være konkurrenceforvridende, ligesom der skal tages højde for det beløb, som virksomheden vil have “sparet” ved ikke at udbetale løn i henhold til kravet om aflønning."