16 Jul 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

1. april 1976 - Bistandsloven indføres

1. april 1976 - Bistandsloven indføres

Torsdag, 01. april, 2004, 00:00:00

Med bistandsloven bliver lovene om offentlig forsorg, børne- og ungdomsforsorg, mødrehjælp, revalidering, omsorg for pensionister, husmoderafløsning og hjemmehjælp samlet og forvaltet ud fra det ´enstrengede system´

Dette princip betyder, at man nu kun skal rette henvendelse om hjælp til et sted - den kommunale social- og sundhedsforvaltning. Det skal bevirke, at systemet lettere kan sætte ind med en helhedsorienteret hjælp, der 'skønnes' at kunne hjælpe bistandsmodtagernes mangesidige behov.
Bistandsloven indfører et skøns-princip. Tidligere er hjælpen blevet givet ud fra princippet om, hvad den enkelte har 'ret' til. Det fører ofte til forringelser for bistandsmodtagerne, da kommunerne med bistandskloven i hånden kan yde hjælpen med den billigste løsning, nemlig kontanthjælp.
Bistandsloven bliver i sidste halvdel af 1990'erne revideret ud fra et princip om, at alle skal yde noget, hvis de skal modtage hjælp, blandt andet gennem aktivering.

Kan du lide, hvad du læser?

Hjælp Arbejderen med fortsat at levere gedigen
rød journalistik:

Abonnér

eller giv et bidrag via


87278


01. apr. 2004 - 00:00   03. sep. 2012 - 11:44

Nyheder