21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

50 asylansøgere forsøgte selvmord i 2015

Når opholdet bliver for svært

50 asylansøgere forsøgte selvmord i 2015

Ifølge Udlændingestyrelsen rundede antallet af selvmordsforsøg de 50 sidste år. Asylan­sø­gere, som for­sø­ger selv­mord eller udvi­ser selv­mord­s­ad­færd, har ofte en stres­s­re­la­te­ret diag­nose.

Center Sandholm ved Allerød i Nordsjælland.
FOTO: Helene Meden Hansen
1 af 1

Sidste år forsøgte 50 asylansøgere selvmord eller havde selvmordstruende adfærd, mens de opholdt sig på danske asylcentre, fortæller Radio24syv.

Mange er syge, når de kom­mer – og syste­met gør dem ikke raskere.
Signe Smith Jer­ve­lund

Det fremgår af en redegørelse vedrørende selvmord og selvmordsforsøg på asylcentrene i 2015, som Udlændingestyrelsen har lavet. Af opgørelsen fremgår det desuden, at syv af selvmordsforsøgende var begået af uledsagede asylbørn under 18 år.

– Det skal sam­men­hol­des med det store psy­ki­ske pres, som asylan­sø­gerne lever under. For nogen bli­ver det psy­ki­ske pres så stort, at de for­sø­ger at begå selv­mord, siger leder af Hanst­holm Asyl­cen­ter, Lars Ene­vold Ander­sen, til Radio24syv.

Lek­tor ved Insti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab på Køben­havns Uni­ver­si­tet, Signe Smith Jer­ve­lund, hen­vi­ser til under­sø­gel­ser, der har vist, at asylan­sø­gere, som for­sø­ger selv­mord eller udvi­ser selv­mord­s­ad­færd, ofte har en stres­s­re­la­te­ret diag­nose.

– Mange er syge, når de kom­mer – og syste­met gør dem ikke raskere, siger hun.

For mange grun­der selv­mord­s­for­sø­gene for­ment­lig i en kom­bi­na­tion af med­bragte trau­mer og et afslag kan også være en udløser, forklarer Signe Smith Jer­ve­lund overfor Radio24syv.

– Det kan skyl­des trau­mer fra krig og flugt. Håb­løs­hed og mod­løs­hed efter ankom­sten, og måske sær­ligt som følge af et afslag på deres asylan­søg­ning. Og mange har måske mistet deres børn eller ægte­fæl­ler, siger hun.

Signe Smith Jer­ve­lund efterlyser til­stræk­ke­lig med forebyggende psy­ko­lo­gisk og psy­ki­a­trisk behand­ling blandt asylansøgere, ligesom man skal sørge for, at de ikke får afslag per brev.

30. maj. 2016 - 15:50   31. maj. 2016 - 10:50

Asyl

kkp@arbejderen.dk