21 Jun 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Frivillige hører ikke til på arbejdspladserne

Ansat i det offentlige:

Frivillige hører ikke til på arbejdspladserne

Ansatte i omsorgsbranchen oplever, at frivillige overtager opgaver i kommunerne, som før blev udført af overenskomstansatte.

Frivillige står for mange opgaver, der tidligere blev lavet af faglært personale. Her er det Botanisk Haves Venner i Aarhus, der knokler med at holde bede fri for ukrudt.
FOTO: PN
1 af 1

Stadig flere frivillige varetager opgaver, som overenskomstansatte før tog sig af.

Det mener Nynne Pagels, der er tillidsrepræsentant for omsorgsmedhjælperne på Bo og Aktivitet i Høng i Kalundborg Kommune og med i bestyrelsen i 3F's Landsbrancheklub for Omsorgsmedhjælpere og Handicapledsagere.

Frivillige hører altså ikke til på arbejdspladserne men i foreningerne.
Nynne Pagels, tillidsrepræsentant

Hun kender selv til flere konkrete eksempler, blandt andet fra en døgninstitution i Jylland, hvor fastansatte efter en almindelig arbejdsdag lige tager en aftenvagt som "frivillig". Et andet eksempel henter hun i Næstved.

– Kommunen har besluttet, at en del af personalet, der skal ledsage de dårligst stillede borgere, når de skal på ferietur, skal erstattes af frivillige, fordi der ikke er råd til at sende ret mange ansatte med dem. Det har ellers altid været vores job, siger Nynne Pagels til Arbejderen.

Hun er klar i spyttet om sin holdning til udviklingen:

– Frivillige hører altså ikke til på arbejdspladserne men i foreningerne, og frivillige på arbejdspladserne er såmænd bare en særlig variant af social dumping.

Enkeltpersoner

En helt ny rapport, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora) står bag, bekræfter, at stadig flere kommuner har fået øjnene op for hjælpen fra velvillige borger - hvad enten det drejer sig om at gå tur med ældre kørestolsbrugere, lave lektiehjælp med flygtningebørn eller passe kommunens grønne områder.

Ifølge rapporten er de frivillige både tilknyttet foreninger og organisationer, men knap seks ud af 10 fagchefer svarer i undersøgelsen, at de samarbejder med borgere, der arbejder frivilligt uden at være tilknyttet en forening eller organisation.

Kalundborg Kommune, som Nynne Pagels arbejdsplads ligger i, formulerede i 2008 en frivilligpolitik for det sociale arbejde og i 2014 besluttede et flertal i byrådet en såkaldt frivilligstrategi, der gælder både frivillige som enkeltpersoner, frivillige foreninger og organisationer.

"Et tættere samarbejde mellem frivillige og kommunen kan tilføre den offentlige velfærdsservice nye dimensioner og samtidig bidrage til nytænkning indenfor den eksisterende kommunale opgaveløsning," står der blandt andet i strategipapiret.

Man kan også læse, at kommunen for at gøre det "mere attraktivt at udføre en frivilligindsats" ønsker at "understøtte og formidle opkvalificerende kurser, uddannelse og lignende til kommunens frivillige".

I det hele taget er frivilligindsatsen sat i system, konstaterer Nynne Pagels.

– Kommunerne opretter særlige hjemmesider for frivillige, ansætter frivillig-koordinatorer, hvis opgave er at fordele de frivillige, der melder sig, rundt på arbejdspladserne, og på arbejdspladserne bliver der udpeget ansvarlige, der skal tage sig af de frivillige, der tropper op. 

Sat i system

Selv på nationalt plan er det frivillige arbejde sat i system. Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet. Centret blev etableret i januar 1995 og har i 2016 17,5 årsværk fordelt på 19 ansatte.

CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark, fremgår det af hjemmesiden. 

Den 15. september var centeret sammen med blandt andre Socialstyrelsen vært for en konference, hvor forskere og workshops satte fokus på, hvordan "kommunerne i praksis kan sikre det gode samarbejde med civilsamfundet og udvikle velfærden".

Mere end 250 ledere og fagfolk fra tre regioner og 63 kommuner deltog i konferencen.

23. okt. 2016 - 10:21   24. okt. 2016 - 11:54

Arbejdsmarked

noc@arbejderen.dk
Rapport om frivillige

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora) har sendt et elektronisk spørgeskema ud til i alt 838 fag- og forvaltningschefer i alle 98 kommuner. 

53 procent af cheferne har besvaret hele eller dele af spørgeskemaet.

Her er nogle af resultaterne i undersøgelsen:

  • Fire ud af fem fagchefer svarer, at de inden for det seneste år har haft et særligt fokus på at opbygge nye samarbejdsaftaler med frivillige.

  • Knap seks ud af 10 fagchefer svarer, at de samarbejder med borgere, der arbejder frivilligt uden at være tilknyttet en forening eller organisation.

  • Hver 20. fagchef svarer, at samarbejdet med frivillige lige nu sparer penge og er omkostningseffektivt.

  • En tredjedel af fagcheferne har en forventning om, at samarbejdet med de frivillige på sigt skal nedbringe kommunens udgifter.